[toggles][toggle title=”Czy szambo absolutnie szczelne jest gwarancją odizolowania ścieków od wód gruntowych?”]
Tak, ale musi być to szambo z tworzywa sztucznego. Szambo betonowe nie daje takiej gwarancji, ponieważ jest ono łączone z dwóch elementów (pokrywa, zbiornik), a osiadanie gruntu może naruszyć połączenie tych dwóch elementów.[/toggle]
[toggle title=”Czy można oczyszczone ścieki w przydomowej oczyszczalni ścieków wykorzystać w gospodarstwie domowym?”]Nie. Oczyszczone ścieki pod drenażem są wchłaniane przez grunt, natomiast ścieki z oczyszczalni z osadem czynnym i z innych modeli należy oddać do środowiska naturalnego. Nawet najlepiej oczyszczone ścieki nie nadają się do wtórnego użytku.[/toggle]
[toggle title=”Czy woda deszczowa może być kierowana do przydomowej oczyszczalni ścieków?”]
Nie, ponieważ przeciąża ona hydraulicznie oczyszczalnie i zaburza w niej procesy oczyszczania ścieków. Wodę deszczową należy gromadzić w zbiornikach do tego celu przeznaczonych i wykorzystywać ją do podlewania ogrodu, mycia auta, spłukiwania toalet.[/toggle]
[toggle title=”Czy ścieki z małego warsztatu samochodowego mogą być kierowane do przydomowej oczyszczalni ścieków?”]
Tak, ale po uprzednim oddzieleniu z nich substancji ropopochodnych w separatorze specjalnie do tego celu przeznaczonym.[/toggle]
[toggle title=”Czy detergenty mogą zakłócić pracę oczyszczani?”]
Nie, ponieważ detergenty są całkowicie rozpuszczalne w wodzie. W chwili obecnej zawierają one minimalne ilości związków fosforowych.[/toggle]
[toggle title=”Czy osadnik gnilny można posadowić tuż przy budynku?”]
Tak, nie ma przeciw temu żadnych przeciwwskazań – wręcz przeciwnie ułatwia to przepływ ścieków.[/toggle]
[toggle title=”Czy z oczyszczalni nie będą się wydobywały brzydkie zapachy?”]
Nie, ponieważ oczyszczalnia posiada szczelne zamknięcie, a pion kanalizacyjny jest wyprowadzony ponad dach w celu wentylacji urządzenia. W domu wszystkie urządzenia armatury sanitarnej mają zasyfonowanie, które uniemożliwia przedostanie się przykrych zapachów do wnętrza budynku.[/toggle]
[toggle title=”Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga serwisowania?”]
Tak, w użytkowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać i przestrzegać pewnych zasad.
1. Należy stosować biopreparat wg zaleceń producenta. Biopreparat to bakterie, które rozkładają ścieki w osadniku gnilnym.
2. Należy wywozić wozem asenizacyjnym powstałe osady z osadnika gnilnego, jeżeli ich objętość przekracza 1/3 wysokości osadnika (z częstotliwością raz na rok do raz na 3 lata)
3. Raz w roku należy przepłukać drenaż rozsączający wodą pod ciśnieniem, dodając biopreparat do czyszczenia drenażu rozsączjącego. W naszej firmie można zamówić usługę przeglądu serwisowego.[/toggle][toggle title=”Czy po wypompowaniu osadu z oczyszczalni należy ją dopełnić wodą?”]
Tak, ponieważ oczyszczalnia prawidłowo funkcjonuje tylko wtedy, kiedy jest zachowany ciągły przepływ. Jeżeli ustanie przepływ, zachodzące procesy oczyszczania mogą ulec zaburzeniu, co negatywnie wpłynie na pracę całej oczyszczalni. Ponadto wytrzymałość osadników na parcie gruntu jest znacznie wyższa, kiedy są one wypełnione.[/toggle]
[toggle title=”Czy przydomową oczyszczalnię ścieków można rozbudować?”]
Tak, ale dobrze jest taka sytuację przewidzieć przy budowie oczyszczalni. Wystarczy zostawić miejsce na drugi osadnik między osadnikiem pierwszym a studzienką rozdzielczą. Osadniki należy montować liniowo (jeden za drugim). Długość drenażu też należy zwiększyć.[/toggle]
[toggle title=”Co stanie się z oczyszczalnią, gdy użytkownicy wyjadą na urlop?”]
Nic się nie stanie. Flora bakteryjna będzie żyła w osadniku gnilnym w stanie lekkiego uśpienia. Po powrocie z urlopu nowe ścieki ożywią bakterie beztlenowe i spowodują ich nagły rozwój.[/toggle]
[toggle title=”Czy rygor w długości drenażu jest konieczny?”]
Tak, ponieważ od tego zależy długowieczność drenażu. Nieprawidłowe zwymiarowanie drenażu powoduje zamulenie warstw, leżących pod rurami rozprowadzającymi. Prawidłowo nacięte i ułożone rury oraz prawidłowy stosunek długości drenów do ilości ścieków jest gwarantem prawidłowego działania systemu. Wiele firm lekceważy te wymogi w celu obniżenia ceny. Jest to miłe przy zakupie, ale mści się bardzo szybko.[/toggle]
[toggle title=”Czy po drenażu można chodzić?”]
Tak, nie tylko chodzić, ale także grać w piłkę jeździć rowerem, kosiarką. Nie należy jeździć tylko ciężkimi pojazdami.[/toggle]
[toggle title=”Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze oczyszczalni spośród różnych ofert?”]
Przede wszystkim nie należy zbytnio sugerować się ceną. Różnice między bardzo dobrymi oczyszczalniami a złymi nie są duże, wynoszą ok. 500 – 1000 zł przy inwestycji ok. 7000 zł, ale za te małe oszczędności można gorzko pożałować.[/toggle]
[toggle title=”Text Czy zawsze należy wykonywać badania gruntu przed instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem?”]
Tak, ponieważ badania gruntu sprawdzają czy grunt ma odpowiednią przepuszczalność ścieków oczyszczonych oraz czy lustro wody podziemnej znajduje się na odpowiednie poziomie (1,5 m pod planowaną nitką drenarską).[/toggle]
[toggle title=”Dlaczego przyrost ilości ścieków przy większej niż 10 liczbie mieszkańców nie jest proporcjonalny?”]
Wynika to z obserwacji: na ugotowanie obiadu dla dziewiątego i dziesiątego mieszkańca nie zużywa się tyle samo wody co dla pierwszych, do prawie tej samej ilości wody dodaje się tylko więcej żywności To samo dotyczy prania. Wprost proporcjonalny wzrost zauważa się tylko w ściekach pochodzących z higieny osobistej (łazienki) i WC, a to stanowi tylko ok. 40% ścieków.[/toggle]
[toggle title=”Co to jest pozwolenie wodno-prawne?”]
Pozwolenie wodno-prawne jest decyzją administracyjną, wydawaną przez organy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie operatu wodnoprawnego, zezwalającą na korzystanie z wód w sposób wykraczający poza korzystanie zwykłe.[/toggle]
[toggle title=”Czy wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie większej niż 5 m3 na dobę wymaga pozwolenia wodno-prawnego?”]
Nie.[/toggle]
[toggle title=”Czy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 wymagane jest pozwolenia na budowę?”]
Nie. Wymagane jest jedynie zgłoszenie.[/toggle]
[toggle title=”Czy są substancje, których nie należy wrzucać do WC?”]
Tak, są to oleje silnikowe, smary, płyny przeciwdziałające zamarzaniu, środki chwastobójcze i grzybobójcze, farby, rozcieńczalniki, benzyna lakowa, lekarstwa (antybiotyki).[/toggle]
[toggle title=”Czy środki czyszczące używane w domu a w szczególności woda chlorowana, utrudniają sprawne funkcjonowanie osadnika?”]
Nie, środki dezynfekujące niszczą bardzo niewielką liczbę bakterii w osadniku i nie mają wpływu na florę bakteryjną w osadzie, z którym się nie mieszają. Tak samo ma się rzecz z nowoczesnymi detergentami, które ulegają rozkładowi przechodzącemu do osadnika.[/toggle]
[toggle title=”Czy osadniki działa przy domach letniskowych?”]
Tak, nawet po długim okresie bakterie w osadniku reaktywują się bardzo szybko.[/toggle][/toggles]