Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

[button link=”http://czystyzysk.com.pl//przydomowe-oczyszczalnie-sciekow/” size=”medium” text_color=”white” background_color=”green”] powrót[/button]

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym popularnie nazywane szambami ekologicznymi to urządzenia do oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych, pochodzących z domów jednorodzinnych, szkół, hoteli, zajazdów, campingów i innych. Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym składa się z dwóch urządzeń. Pierwsze z nich to osadnik gnilny (wstępny). Służy on do beztlenowego biologicznego oczyszczania ścieków. W osadniku zachodzą procesy sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz fermentacja osadu. W procesie sedymentacji cięższe cząsteczki, opadając na dno, tworzą osad, który w warunkach beztlenowych stabilizuje się, a następnie ulega fermentacji psychrofilnej. Proces przebiega w temperaturze od 8 – 12oC i w czasie od 90 – 180 dni. Faza biologicznego oczyszczania ścieków w osadniku gnilnym trwa od 3 do 5 dni. Należy o tym pamiętać przy doborze osadnika dla danej inwestycji. Jego objętość powinna gwarantować trzydniowe zatrzymanie ścieków, aby zapewnić odpowiedni czas dla tego procesu.

Dla czteroosobowej rodziny zalecana objętość to: 4 RLM ∙ 150 dm3 ∙ 3 dni = 1800 dm3. Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych perforowanych drenów, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu w celu dalszego ich biologicznego oczyszczenia i oddania wody do środowiska naturalnego. Wstępnie oczyszczone ścieki ulegają rozsączeniu na cząstkach gruntu, gdzie przeciętna ilość bakterii wynosi 10-13 g sm/m2. Mikroorganizmy te tworzą błonę biologiczną, która rozkłada ścieki na stałe i gazowe produkty nieorganiczne. Dren to perforowana rura kanalizacyjna o średnicy 110 mm, położona w warstwie podsypki żwirowej min 40 cm, pod którą znajduje się dobrze przepuszczalny grunt (piasek gruboziarnisty, średnie i drobne piaski oraz lekkie piaski gliniaste). Następnym elementem konstrukcji jest mata izolacyjna, zapobiegająca zamuleniu drenu lżejszymi frakcjami ziemi. Drenaż rozsączający powinien się znajdować na głębokości od 30 do 80 cm pod powierzchnią gruntu. Zalecenie to wynika z tego, że bakterie tlenowe doczyszczające ścieki, występują właśnie na tej głębokości.

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym są najprostszym w budowie i użytkowaniu urządzeniem do neutralizacji ścieków.

Główne zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem to:

    • prosta konstrukcja
    • niskie nakłady inwestycyjne
    • możliwość rozbudowy

Tabela doboru oczyszczalni z drenażem rozsączającym WOBET- HYDRET

Przy konstrukcji drenażu rozsączającego należy pamiętać o zachowaniu następujących wymiarów od nitki drenarskiej:

– do granicy posesji 2m,
– do domu mieszkalnego 5m,
– do studni 30m
– do wód gruntowych 1,5m,
– do gazociągu, wodociągu 1,5m
– do kabli elektrycznych 0,8m