[button link=”http://czystyzysk.com.pl//przydomowe-oczyszczalnie-sciekow/” size=”medium” text_color=”white” background_color=”green”] powrót[/button]

Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego realizowane jest z zastosowaniem dwóch podstawowych urządzeń tj. komory osadu czynnego (komory napowietrzania) oraz osadnika wtórnego. Urządzenie to pracuje w układzie przepływowym, a część osadu z osadnika wtórnego powinna być zawracana do komory osadu czynnego. W komorze osadu czynnego następuje mieszanie i napowietrzanie ścieków oraz kłaczkowatych skupisk żywych mikroorganizmów, które wykorzystują zanieczyszczenia zawarte w ściekach jako pożywkę.

Zalety oczyszczalni z osadem czynnym:

– małe wymiary,
– bezobsługowa praca
– wysoki poziom oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia Wobet-Hydret typu ZBF

Działa na zasadzie osadu czynnego wspartego wypełnieniem fluidalnym. Zastosowana metoda oczyszczania umożliwia osiągnięcie lepszych efektów i bardziej stabilnej pracy niż typowe rozwiązania oparte na osadzie czynnym. Komora biologiczna poprzedzona jest osadnikiem gnilnym umożliwiającym retencjonowanie składu ścieków w ciągu doby oraz gromadzenie osadu. Dodatkowo wszystkie zanieczyszczenia, ulegające sedymentacji czy flotacji, są w nim gromadzone, co dodatkowo zabezpiecza funkcjonowanie komory biologicznej. Typoszereg reaktorów ZBF obejmuje rozwiązania kompaktowe (zintegrowane z osadnikiem wstępnym i wtórnym) oraz same reaktory, wymagające dodatkowego osadnika gnilnego. Odbiornikiem może być rów melioracyjny, studnia chłonna czy drenaż. Oczyszczalnia oferowana jest z różnym wyposażeniem. W normalnej wersji praca oczyszczalni nie wymaga bezpośredniej ingerencji użytkownika, np. odkręcania zaworu recyrkulacji co pewien czas. W naszym rozwiązaniu odbywa się to automatycznie. Dodatkowo pojemnik mieszczący dmuchawę jest odizolowany od komory reaktora i posiada osobno wyprowadzoną wentylację. Pozwala to na bezproblemową pracę dmuchawy i pozostałych urządzeń technicznych. Kolejną zaletą oczyszczalni ZBF jest możliwość modernizacji w trakcie funkcjonowania, bez konieczności jej wyłączenia z eksploatacji!

Oczyszczalnie ścieków ZBF, oferowane są w wersji kompaktowej oraz jako reaktory z dodatkowym osadnikiem wstępnym. Reaktory ZBF działają na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym. Zastosowanie złoża fluidalnego, umożliwia osiągniecie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.

Kompaktowe oczyszczalnie typu ZBF, oferowane są w wersji poziomej lub pionowej (zależnie od przepływu). Zintegrowane są z osadnikiem wstępnym, do którego recyrkulowany jest również osad nadmierny. W przypadku okresowego opróżniania osadnika, pozostała część oczyszczalni (komora biologiczna i osadnik wtórny) są nadal napełnione. Umożliwia to nieprzerwaną pracę oczyszczalni. Reaktory typu ZBF-P lub ZBF, oferowane są w wersji poziomej lub pionowej (zależnie od przepływu) wraz z osadnikiem i przepompownią (instalowaną za osadnikiem).

ZBF-C

Trójkomorowy reaktor o konstruckji kompaktowej, podzielony na osadnik wstępny, komorę biologiczną oraz osadnik wtórny. Posiada konstukcję pozioma i jest wyposażony w trzy włazy rewizyjne, które umożliwiają bezpośdreni dostęp do każdej z komór. W tym układzie recyrkulacja osadu realizowana jest na zewnątrz zbiornika.

ZBF-PC
Trójkomorowy reaktor o konstruckji kompaktowej, podzielony na osadnik wstępny, komorę biologiczną oraz osadnik wtórny. Posiada konstukcję pionową i jest wyposażony w jeden właz rewizyjny, który umożliwia bezpośdreni dostęp do każdej z komór. W tym układzie recyrkulacja osadu realizowana jest wewnątrz zbiornika.

ZBF

Reaktor zintegrowany, w którym w jednym zbiorniku umiejscowiona jest komora biologiczna i osadnik wtórny. Wymaga zastosowania dodatkowego dodatkowego, wstępnego osadnika, którego pojemność dobierana jest według potrzeb klienta. Posiada konstrukcję poziomą i jest wyposażony w dwa włazy rewizyjne. W trakcie wykonywania prac montażowych przyłącze wylotowe recyrkulacji osadu wykonywane jest rurą DN100, do wlotu osadnika wstępnego.

ZBF-P

Reaktor zintegrowany, w którym w jednym zbiorniku umiejscowiona jest komora biologiczna i osadnik wtórny. Wymaga zastosowania dodatkowego dodatkowego, wstępnego osadnika, którego pojemność dobierana jest według potrzeb klienta. Posiada konstrukcję pionową i jest wyposażony w jeden właz rewizyjny.  W trakcie wykonywania prac montażowych przyłącze wylotowe recyrkulacji osadu wykonywane jest rurą DN100, do wlotu osadnika wstępnego.

ZBF-N / PN

Reaktor wyposażony jedynie w komorę biologiczną. Osadnik wtórny wykonywany jest w tym układzie z odrębnego zbiornika o pionowej konstrukcji, wyposażonego w system recyrkulacji osadu. Wymagane jest również zastosowanie dodatkowego osadnika wstępnego , ktorego pojemność określana jest według potrzeb. Reaktor posiada konstrukcję pionową i wyposażony jest w jeden właz rewizyjny.

Oczyszczalnia typu SNOC

działa w oparciu o metodę oczyszczania biologicznego. Substancją aktywną w procesie jest osad czynny, który stanowi mieszaninę mikroorganizmów. W procesie oczyszczania następuje wyeliminowanie zanieczyszczeń amoniakalnych (w procesie utleniania powstają azotany – nitrony, procesy nitryfikacji), następnie usuwane są zanieczyszczenia azotowe (procesy denitryfikacji).

W tym procesie oczyszczania ścieków nie stosuje się żadnych dodatkowych środków chemicznych. Podczas oczyszczania nadmiar osadu jest cyklicznie usuwany. Oczyszczalnie stosowane są do oczyszczania ścieków bytowych zarówno z domów jednorodzinnych jak i innych obiektów.

Oczyszczalnia typu SNOC składa się z następujących podstawowych elementów:

– osadnika wstępnego
– bioreaktora
– osadnika wtórnego

Ścieki doprowadzane są do osadnika wstępnego, gdzie następuje ich rozdział na części stałe i części płynne. Osad zbiera się na dnie, natomiast ciecz zwana „szarą wodą” dostaje się przelewem do komory napowietrzania, gdzie wraz z osadem czynnym poddawana jest okresowo intensywnemu napowietrzaniu przez system dyfuzorów. Dzięki temu osad rozkłada zanieczyszczenia w ściekach na substancje proste. Ścieki oczyszczone poprzez dolne wycięcie dostają się do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie od zawiesin osadu czynnego. Oczyszczone ścieki wypływają przelewem z oczyszczalni. Przelew został zaprojektowany w sposób eliminujący przedostanie się kożucha z powierzchni ścieków. Po czym dalej odprowadzone są ścieki do odbiornika. Nadmiar osadu z bioreaktora kierowany jest okresowo poprzez pompę do osadnika wstępnego.

 Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/